Select Page

PROJEKTI / RAZPISI

Naša zadruga je aktivna na več področjih. Tukaj je nekaj projektov, pri katerih sodelujemo:

NAZIV AKTIVNOSTI

Investicija v prenovo gospodarskega poslopja v delavnico (kuhinjo) z urejenimi sanitarijami, predelovalnico in predavalnico. Osrednji del investicije je oprema za predelavo mleka – postavitev strojev za predelovalno linijo za mleko in mlečne izdelke.

POVZETEK

Grunt, zavod za socialno podjetništvo na podeželju je na javnem razpisu kandidiral za nabavo opreme za predelavo mleka – postavitev strojev za predelovalno linijo za mleko in mlečne izdelke. Naložba je bila nujna zaradi vedno večjega zanimanje potrošnikov za domače izdelke iz mleka, ki jih ponuja Zavod Grunt. Glavni dobavitelj mleka je kmetija Zadrgal, ki letno proizvede več kot 500.000 litrov mleka.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Postavitev predelovalne linijo za mleko in mlečne izdelke obsega nabavo in uporabo sledeče opremes: sirarski kotel, montažna kombinirana komora, hladilni sistem za hladilnico, hladilno grelni sistem za fermentacijo jogurta, regali, zorilna komora za sire, varilnik Alu folije, polnilka, pinja in posnemalnik. Te investicije so bile predmet javnega razpisa.

Prostor, kjer se bo izvajala investicija, je bil opuščeni svinjak. Pred samo investicijo so že bila izvedena gradbena dela rekonstrukcije objekta, ki so obsegala termo in hidroizolacijo, zamenjavo vrat in oken, izgradnjo sanitarij s toaletnimi prostori in tušem. Te dela niso bila upravičen strošek na javnem razpisu, na katerem smo kandidirali.

CILJI

Temeljni cilj investicije je zagotoviti povečanje proizvodnje – predelave mleka, zagotovitev primernih delovnih pogojev zaposlenim invalidom in vzpostavitev prostorskih pogojev za delovanje kompetenčnega centra.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Povečanje obsega proizvodnje in prodaje mlečnih proizvodov. Ciljni trg, ki ga bomo dosegli s povečanjem proizvodnje, so socialno varstveni zavodi, šole, vrtci in ostali potrošniki, s čimer bo dosežena tudi večja prepoznavnost delovanja Grunta, ki bo omogočala še večjo varnost poslovanja zavoda.

Na račun investicije načrtujemo tudi povečanje števila zaposlenih invalidov. Bolj kot nove zaposlitve pa bo rezultat investicije ustvarjanje varnega in stabilnega delovnega okolja za že zaposlene sodelavce, predvsem invalide na zaščitenih delovnih mestih, saj je to glavni cilj in poslanstvo zavoda.

  • Opis podpore

NAZIV AKTIVNOSTI

Za gradnjo gozdnih vlak je upravičenec prejel sredstva iz  naslova operacije »Ureditev gozdne infrastrukture«,  podukrepa 4.3. »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Gozdna cesta ter kasnejša izgradnja sistema gozdnih vlak omogoča varno sečnjo in gospodarnejšo rabo gozdnih površin.  Povezava gorskih območij z urbanim delom zagotavlja nadalnji razvoj planin, izboljša splošno učinkovitost in trajnost kmetijskega gospodarstva.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

  • – Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
  • – Večja varnost pri delu v gozdu.
  • – Povečanje odprtosti gozdov.

 PRIČAKOVANI REZULTATI

  • – Višji prihodek in dohodek na površinah, ki jih je zajel sistem gozdnih vlak.
  • – Bolj varno delo v gozdu.
  • – Izvajanje sečnje in spravila lesa iz do sedaj nedostopnih območij gozda.
KGZ z.o.o. Škofja Loka Kidričeva c. 63a 4220 Škofja Loka

Tel.: 04 / 51 30 300 FAX: 04 / 51 30 303 info@loska-zadruga.si

Davčna Številka: SI17914272

Matična številka: 5142202