Select Page

PROJEKTI / RAZPISI

Naša zadruga je aktivna na več področjih. Tukaj je nekaj projektov, pri katerih sodelujemo:
JEM LOKALNO, JEM BOLJŠE - PODROBNO

Jem lokalno, jem boljše

 

Partnerji v projektu: Razvojna agencija Sora d.o.o, Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Škofja Loka, KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, P-ino d.o.o.

Vrednost sofinanciranja: 156.777,43 € (upravičena vrednost)

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 133.260,82 €

Trajanje projekta: 1. 2. 2021 – 30. 4. 2023

 

Cilji

Dolgoročni cilji operacije:

– povečanje prehranske samooskrbe in pestrosti lokalne ponudbe na Škofjeloškem,

– povečanje količin in vrednosti naročil lokalno pridelane hrane v javnih ustanovah,

– bolj zdravo prehranjevanje z lokalno pridelano hrano.

 

Kratkoročni cilji operacije:

–  izdelan trajnostni poslovni model kratkih prehransko oskrbovalnih verig,

– oblikovani vzorčni lokalni obroki za javne ustanove,

– pridobljena nova znanja na področju pridelave in predelave lokalnih živil.

 

Povzetek

Projekt je usmerjen v problematiko povečanja števila lokalnih obrokov v javnih ustanovah. Z oblikovanjem poslovnih modelov kratkih prehransko oskrbovalnih verig in akcijskega načrta za implementacijo poslovnih modelov v lokalno okolje, bomo nadgradili obstoječe prakse oziroma razvili nove prakse oskrbovanja javnih ustanov z lokalno hrano. Razviti poslovni modeli kratkih prehransko oskrbovalnih verig bodo vključevali vse ključne deležnike, ki na različnih segmentih prehranske verige prispevajo k spodbujanju in povečanju lokalne pridelave in potrošnje lokalne hrane v lokalnem okolju. Za javne ustanove razviti poslovni modeli bodo predvideli določene spremembe v ustaljenih postopkih, predvsem pri pripravi razpisnih dokumentacij javnih naročil in komunikaciji z lokalnimi ponudniki. Na drugi strani so lokalni ponudniki, ki imajo različne interese glede sodelovanja z javnimi ustanovami. Z razvojem poslovnih modelov, akcijskega načrta, vzorčne razpisne dokumentacije javnega naročila za prehrano in priporočil za poenotenje obrokov v javnih ustanovah bomo pripravili temelje za poenotenje postopkov in komunikacije med lokalnimi ponudniki in javnimi ustanovami. Z namenom zagotoviti večjo in pestrejšo ponudbo lokalne hrane, ki bo usklajena s povpraševanjem javnih ustanov, bodo organizirana številna izobraževanja, svetovanja, ogledi dobrih praks pridelave in predelave lokalnih živil. Velik poudarek bo tudi na izkustvenem učenju posameznih deležnikov kratkih prehranskih verig ter na ozaveščanju posameznih ciljnih skupin.

 

Aktivnosti

Faza 1

 1. Analiza stanja in potencialov lokalne prehranske samooskrbe območja
 2. Razvoj modelov sodelovanja med javnimi ustanovami in lokalnimi ponudniki po načelu kratkih prehransko oskrbovalnih verig
 3. Povečanje lokalnega prehranskega trga – animiranje in izobraževanje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev
 4. Oblikovanje vzorčnih lokalnih obrokov za javne ustanove
 5. Ozaveščanje širše javnosti o različnih vidik lokalne pridelave in uživanja lokalne hrane
 6. Promocija projekta in lokalne hrane
 7. Nakup premične računalniške opreme za izvedbo projektnih aktivnosti
 8. Koordinacija in vodenje projekta

 

Faza 2

 1. Akcijski načrt za implementacijo razvitih poslovnih modelov kratkih prehransko oskrbovalnih verig s praktičnimi primeri
 2. Zaveza županov škofjeloškega območja k spodbujanju uvajanja lokalne hrane v obroke javnih ustanov
 3. Priprava predlogov različnih spodbud lokalnih skupnosti – občin in države za spodbujanje uvajanja lokalne hrane v obroke javnih ustanov
 4. Povečanje lokalnega prehranskega trga – animiranje in izobraževanje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev
 5. Ozaveščanje o različnih vidikih lokalne pridelave in uživanja lokalne hrane
 6. Promocija projekta in lokalne hrane
 7. Koordinacija in vodenje projekta

 

Rezultati

– razvita metoda dobavljanja lokalne hrane v javne ustanove z navodili za implementacijo v lokalno okolje,

– dvig ozaveščenosti in usposobljenosti ciljnih skupin za povečanje lokalne prehranske samooskrbe.

 

Kontakti

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Razvojna agencija Sora d.o.o.

NAZIV AKTIVNOSTI

Investicija v prenovo gospodarskega poslopja v delavnico (kuhinjo) z urejenimi sanitarijami, predelovalnico in predavalnico. Osrednji del investicije je oprema za predelavo mleka – postavitev strojev za predelovalno linijo za mleko in mlečne izdelke.

POVZETEK

Grunt, zavod za socialno podjetništvo na podeželju je na javnem razpisu kandidiral za nabavo opreme za predelavo mleka – postavitev strojev za predelovalno linijo za mleko in mlečne izdelke. Naložba je bila nujna zaradi vedno večjega zanimanje potrošnikov za domače izdelke iz mleka, ki jih ponuja Zavod Grunt. Glavni dobavitelj mleka je kmetija Zadrgal, ki letno proizvede več kot 500.000 litrov mleka.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Postavitev predelovalne linijo za mleko in mlečne izdelke obsega nabavo in uporabo sledeče opremes: sirarski kotel, montažna kombinirana komora, hladilni sistem za hladilnico, hladilno grelni sistem za fermentacijo jogurta, regali, zorilna komora za sire, varilnik Alu folije, polnilka, pinja in posnemalnik. Te investicije so bile predmet javnega razpisa.

Prostor, kjer se bo izvajala investicija, je bil opuščeni svinjak. Pred samo investicijo so že bila izvedena gradbena dela rekonstrukcije objekta, ki so obsegala termo in hidroizolacijo, zamenjavo vrat in oken, izgradnjo sanitarij s toaletnimi prostori in tušem. Te dela niso bila upravičen strošek na javnem razpisu, na katerem smo kandidirali.

CILJI

Temeljni cilj investicije je zagotoviti povečanje proizvodnje – predelave mleka, zagotovitev primernih delovnih pogojev zaposlenim invalidom in vzpostavitev prostorskih pogojev za delovanje kompetenčnega centra.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Povečanje obsega proizvodnje in prodaje mlečnih proizvodov. Ciljni trg, ki ga bomo dosegli s povečanjem proizvodnje, so socialno varstveni zavodi, šole, vrtci in ostali potrošniki, s čimer bo dosežena tudi večja prepoznavnost delovanja Grunta, ki bo omogočala še večjo varnost poslovanja zavoda.

Na račun investicije načrtujemo tudi povečanje števila zaposlenih invalidov. Bolj kot nove zaposlitve pa bo rezultat investicije ustvarjanje varnega in stabilnega delovnega okolja za že zaposlene sodelavce, predvsem invalide na zaščitenih delovnih mestih, saj je to glavni cilj in poslanstvo zavoda.

 • Opis podpore

NAZIV AKTIVNOSTI

Za gradnjo gozdnih vlak je upravičenec prejel sredstva iz  naslova operacije »Ureditev gozdne infrastrukture«,  podukrepa 4.3. »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Gozdna cesta ter kasnejša izgradnja sistema gozdnih vlak omogoča varno sečnjo in gospodarnejšo rabo gozdnih površin.  Povezava gorskih območij z urbanim delom zagotavlja nadalnji razvoj planin, izboljša splošno učinkovitost in trajnost kmetijskega gospodarstva.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

 • – Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
 • – Večja varnost pri delu v gozdu.
 • – Povečanje odprtosti gozdov.

 PRIČAKOVANI REZULTATI

 • – Višji prihodek in dohodek na površinah, ki jih je zajel sistem gozdnih vlak.
 • – Bolj varno delo v gozdu.
 • – Izvajanje sečnje in spravila lesa iz do sedaj nedostopnih območij gozda.
KGZ z.o.o. Škofja Loka Kidričeva c. 63a 4220 Škofja Loka

Tel.: 04 / 51 30 300 FAX: 04 / 51 30 303 info@loska-zadruga.si

Davčna Številka: SI17914272

Matična številka: 5142202